שילוט

הנחיות העיריה להצבת שלטים בעיר גובשו על פי הוראות חוק עזר לת”א – יפו (שילוט) התשנ”ג 1992 במטרה לשמור על חזור העיר ואופיה הארכיטקטוני, תוך יצירת שילוב עיצובי בין השילוט לסביבה וכדי להגן על הציבור בקביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט:

את הבקשה לשילוט יש לערוך בהתאם להנחיות השילוט העירוניות המפורסמות בחוברת ההנחיות לשילוט שבאתר האינטרנט העירוני – כאן.

יש להציב שלט או להציגו רק לפי רישיון בתוקף ועל פי תנאיו. תשלום האגרה וחותמת הקופה על ספח הרישיון מהווים תנאי להצבת השלט בפועל.

לפי סעיף 18 לחוק העזר לתל אביב יפו – יהיה תוכן השלט בעברית או גם בשפה אחרת ובלבד שהתוכן בעברית יהיה לפחות במחצית שטח השלט.

רישיון השילוט תקף מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של השנה בה הוא ניתן, אלא אם צוין אחרת.

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"