רישוי עסקים

על פי חוק רישוי עסקים תשכ”ח 1968, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המותיר את פתיחתו ואת ניהולו של העסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

מידע מוקדם – מידע הניתן באגף רישוי עסקים בעת הגשת בקשה למידע מקדמי. המידע ניתן בכתב, מיד בגמר הפגישה, ללא חיוב וכולל:

מידע כללי על התהליך (גופי הרישוי, טפסים ומסמכים נדרשים וכו’).

מידע הנוגע לצורך ברישיון עסק – מתאם מידע מגדיר את סוג העסק על פי צו רישוי העסקים ובהתאם מוסר האם נדרש רישיון עסק ומידע על תהליך הוצאת הרישיון באם נדרש.

מידע הנוגע לתכנית העסק – אם העסק חדש, יש צורך בתכנית עסק. על התכנית להתבסס על חוק התכנון והבנייה, על תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. אפשר לפנות למהנדס תכנון באגף רישוי עסקים ולקבל הנחיות בכל הנוגע לתכנון ולהכנת התכנית כך שתעמוד בדרישות ויהיה אפשר לאשר אותה כבסיס להגשת הבקשה.

מידע ספציפי נוסף, למשל: התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש, מידע על צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום, מידע על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים, הנחיות להגשת תכניות לתאגיד המים “מי אביבים”, היתרים נדרשים (היתר לילה, היתר שולחנות וכסאות וכו’).

מידע מקדמי הוא מידע בכתב ובו כל הדרישות של הרשויות השונות מן העסק. את המידע באפשרותך לקבל על פי חוק רישוי עסקים, בתוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.

סוגי הסטטוס השונים של הבקשה:

אישור – במידה ולאחר שכל הגורמים מאשרים.

תנאים מוקדמים (“בטיפול”) – אם חלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים, יש להוכיח עמידה בתנאים ולדווח על תיקון ליקויים בתוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע על כך לגוף הרלוונטי ולקבל את אישורו.

סירוב – אם גוף אחד או יותר מגופי הרישוי מודיעים על סירוב לבקשה, יש להסדיר את הנושא עם הגוף שסרב. הודעה תמסר למגיש בכתב והעתק יימסר לאגף הפיקוח העירוני ובאמצעותו יינתן לעסק דו”ח, שבו המלצה למערכת המשפטית להגיש תביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלא רישיון.

היתר לשימוש חורג:

היתר שיש להוציא מן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במקרה שהשימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבנייה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר. הטיפול נעשה לבקשת בעל העסק באגף רישוי עסקים במסגרת תהליך הרישוי, או מול אגף רישוי בנייה במקרה של עסק שאינו טעון רישוי.

סוגי הרישיונות:

היתר זמני – היתר שיינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי, לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים שבמידה וימולאו,ניתן יהיה להעניק רישיון עסקי.

רישיון לצמיתות – תוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או שהתחלפו הבעלים של העסק.

שינויים בעסק – כוונה לתוספות או לצמצום בשטח העסק, שינוים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק או בבקשה לרישיון (תוספת של שותף, פרישה של שותף, הכנסת מנהל קבוע, שינוי שם החברה ברשם החברות וכו’).

רישיון תקופתי – לתקופה של שנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים.

רישיון זמני – רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מן המוגדר בתקנות, אך לא יותר משנה.

רישיון זמני (מטבעו) – יינתן לעסק שהוא זמני כמו אירוע חד- פעמי.

רישיון לאירוע המוני חד- פעמי – רישיון לאירוע רב משתתפים של “עינוג ציבורי” הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף. האירוע חייב ברישיון אך הליך הטיפול שונה שכן ההכנות נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר. בקשה לאירוע כזה יש להגיש באגף רישוי עסקים עד 21 יום לפני האירוע.

על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס”א 2000 יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"