צעדים ראשונים מול רשויות המס וניהול נכון של עסקך

עם קבלת ההחלטה להפוך לעצמאי עלייך לדעת מספר כללים חשובים לפני שהנך מתחיל את פעילותך העצמאית. למותר לציין כי מומלץ להיעזר בשירותיו המקצועיים של יועץ מס מוסמך כבר עם תחילת פעילותך העצמאית . יועץ המס שהינו בעל רשיון לייצג מול רשויות המס, יבצע את הגדרתך המדוייקת בפני רשויות המס תוך פתיחת התיקים הרלוונטיים עבורך וילווה את העסק שלך תוך שמירה על הכללים, החוקים ותכנוני המס הרלוונטיים לתחום פעילותך .

פתיחת התיק
מס ערך מוסף – עם תחילת עבודתך כעצמאי עלייך לפתוח תיק עוסק במשרדי מע”מ.
לעוסק בתחילת דרכו העצמאית קיימים 2 סוגים של תיקי עוסק :
עוסק פטור – עד תקרת עסקאות של 79,482₪ בשנה, אינו משלם מע”מ על הכנסותיו ואינו רשאי להתקזז על מע”מ מהוצאותיו.
עוסק מורשה – מעל תקרת העסקאות של עוסק פטור או בעל עיסוק ע”פ רשימה סגורה. חייב בדיווח תקופתי על מע”מ מהכנסותיו בקיזוז מע”מ מהוצאותיו המוכרות.

ביטוח לאומי – עם תחילת פעילותך העצמאית, חובה לבצע הגדרה בביטוח לאומי של שינוי מעמדך לעצמאי. יש לבחון את מספר מקורות הכנסתך (עצמאי, שכיר, הכנסות פסיביות) ובהתאם להגדיר נכון את מעמדך החדש.

מס הכנסה – עם תחילת פעילותך העצמאית, עלייך לבצע “פתיחת תיק” במשרד מס הכנסה . בפתיחת התיק תידרש להגדיר את תחום העיסוק המדויק והאם הנך מעסיק עובדים או קבלני משנה.

(דע כי בכל משרדי יועצי המס המייצגים קיימת גישה למחשבי רשות המיסים וניתן לבצע פתיחת תיקים באמצעותם)

תחילת עבודה
אישור ניכוי מס במקור – ישנם תחומי עיסוק אשר כל המשלם להם יהיה חייב בניכוי מס במקור. לכן בהתאם לתחום פעילותך, מומלץ לפנות למשרדי מס הכנסה בבקשה למתן אישור פטור מניכוי מס במקור.

ניהול פנקסי חשבונות – קיימות הוראות ניהול פנקסים החלות על כל עסק ע”פ תחום עיסוקו. חובה עלייך לוודא איזה מההוראות חלות עלייך ולהקפיד על ניהול מלא של כל הרשום בהוראות אלו. אי ניהול ספרים ע”פ הוראות אלו או חלק מהן יביא לפסילת ספרי העסק שלך!

הדפסת תיעוד פנים (חשבוניותקבלות וכו’ ) - עם פתיחת התיק ברשויות מע”מ ובהתאם לסוג התיק (עוסק מורשה, עוסק פטור) ולאחר בדיקת השייכות של תחום העיסוק שלך לאחת התוספות של הוראות ניהול הפנקסים , יש להדפיס תיעוד פנים בהתאם ולדאוג כי הנך מיישם את כל הוראות אלו החלות עלייך, כגון:
חשבונית מס
קבלה
קופה רושמת
ספר הזמנות
חשבון עסקה

דיווחים שוטפים
מס ערך מוסף – בהתאם לסוג התיק שנפתח עבורך תידרש לדווח לשלטונות מס ערך מוסף כדלקמן :
עוסק מורשה – ידווח על פי דרישת מע”מ אחת לחודשחודשיים על סך עסקאותיו, המע”מ בגין עסקאות אלו, המע”מ שניתן לקזז בגין הוצאות מוכרות.
עוסק פטור – ידווח אחת לשנה על סך עסקאותיו בלבד, עבר את סך תקרת העסקאות בשנה מסויימת החלות על עוסק פטור, יסווג התיק שלו כעוסק מורשה ויחולו עליו הדיווחים בהתאם.

מס הכנסה – בתחילת כל שנה תידרש לתשלום מקדמות מס הכנסה ע”ג פנקס דיווח. הדיווח הינו חודשידו חודשי ע”פ דרישת רשות המיסים.
חישוב המקדמה הינה ע”פ אחוז (כפי הרשום ע”ג הפנקס) מסך העסקאות ללא מע”מ לתקופת הדיווח.
חובה עלייך מעת לעת לערוך חישוב מס משוער ע”פ רווחי העסק ולוודא כי אחוז המקדמות שנקבע לך אכן משקף את חבות המס החלה עליך. בהתאם לכך תוכל לפנות בבקשה לרשות המיסים להקטיןלבטללהגדיל את שיעור המקדמה כבר במהלך השנה .

ביטוח לאומי – עם שינוי מעמדך לעצמאי תידרש לרשום מהו צפי הרווחים שלך לשנת פעילותך הראשונה.
בהתאם לכך יישלח אלייך פנקס מקדמות, מקדמות אלו הינם חודשיות וע”פ סכום קבוע, בהתאם לרווחים שהצהרת.
חובה עלייך מעת לעת לערוך חישוב דמי ביטוח ע”פ רווחי העסק ובהתאם לבצע הגדלתהקטנת המקדמות לעניין הביטוח הלאומי במהלך השנה

סיום שנת הכספים
שנת הכספים חלה ביום ה-1 בינואר ועד ה- 31 בדצמבר .
נספחים ורשימות – עם סיום שנת הכספים חובה עלייך למלא מספר נספחיםרשימות אשר אלה הינם חלק מהחובות שלך ע”פ הוראות ניהול הפנקסים ויכללו ערכים הנחוצים לדו”ח השנתי , כגון :
ספירת מלאי
ספירת קופה
יתרת לקוחות

הכנת הדוח השנתי - החל מחודש אפריל שלאחר שנת הכספים, תידרש מרשויות המס לדווח על כל פעילותך בשנת הכספים שעברה.
למותר לציין כי דוח זה כולל את כל ההכנסות מעסק, משכורת, הכנסות פסיביות, ריבית, הכנסות מחו”ל, הכנסות בת הזוג וכו’ ..
את הדו”ח השנתי יש לערוך על פי הכללים המצויים בפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה.
מאחר ואין ביכולתך להיות בקיא בתחום דיני המס , ההמלצה היא להיעזר ביועץ מס מוסמך שתפקידו בין היתר לערוך את הדו”ח השנתי על פי הכללים המוסכמים, על פי החוקים ודיני המס הקיימים.
לאחר הגשת הדו”ח השנתי ועל פיו, יתבצע חישוב שנתי של המס המגיע לרשות המיסים כמובן לאחר קיזוז המקדמות ששולמו. אותו תהליך מבוצע אוטומטית גם לעניין ביטוח לאומי .

שונות
הצהרת הון – אחת למספר שנים תידרש להגיש דו”ח הכולל את כל הנכסים וההתחייבויות הקיימים בעסק ובמישור הפרטי, כמובן בארץ ובחו”ל .
הצהרת ההון הינה כלי אשר רשויות המס נעזרים בו להעריך את הגידול בהון מהצהרה להצהרה שכמובן הכנסותיך בין תקופות הצהרות ההון יסבירו את גידול זה .

דיונים ברשות המיסים - ייתכן כי בכל שלב של השנה תידרש להגיע עם ספרי העסק שלך לדיון ביקורת ברשויות המס באמצעות מפקח מבקר.
לא מומלץ להגיע לדיון ללא איש מקצוע בעל רשיון לייצג כדוגמת יועץ המס.

הערה חשובה
בכל השלבים הרשומים לעיל עם תחילת פעילותך העצמאית ובמהלכה, לשכת יועצי המס ממליצה כי תיעזר ביועץ מס מוסמך אשר מתוקף תפקידו בקיא בכל תחומי המס ובעל רשיון לייצג .
תפקידו של יועץ המס הינו ללוות את עסקך מראשית פתיחת התיקים, לנהל בעבורך את חלק מניהול הפנקסים החל עלייך, לבצע בעבורך תכנוני מס המותרים ע”פ חוק, להגיש את הדיווחים השוטפים והשנתיים ובמובן לייצג אותך נאמנה אל מול רשויות המס השונות .
רשימת יועצי המס מפורסמת באתר לשכת יועצי המס.
אנו מאחלים לך בהצלחה בדרכך העצמאית החדשה.

 יוע”מ ירון גינדי- נשיא לשכת יועצי המס

יוע”מ אייל אלון – סגן נשיא לשכת יועצי המס

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"